placeholder

Курс по Валута и валутни операции

Учебна програма:

 • Същност на валутата. Видове валута.Конвертируемост -същност

 • Видове конвертируеми валути.

 • Валутен курс.Системи на котиране

 • Курс „купува и „продава“.

 • Фиксинг.Система за „кръстосани“ курсове

 • Котиране и котировки. Валутен арбитраж.

 • Оценки на сделки в чуждестранна валута.

 • Признаване на финансови приходи и разходи, възникнали от сделки в чуждестранна валута

 • Обща характеристика,наименование и цифрово означение на документите в международната търговия

 • Функции на документите.

 • pechat Харесайте ни във Фейсбук!